Fundusze unijne:

Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy 1

Realizując projekt FUNDUSZ EKSPORTOWY – granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.5 Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałania 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020, zachęcamy do wzięcia udziału i przedstawienia oferty zgodnie z zapytaniem i formularzem ofertowym z załącznika.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest rozszerzenie działalności eksportowej firmy Inelektra Sp. z o.o. poprzez wejście na nowy rynek zagraniczny, a także zwiększenie poziomu sprzedaży za granicą oraz budowa marki Firmy w skali globalnej.

Termin składania ofert – 10.01.2022r., godz. 12:00

ZAPYTANIE OFERTOWE NR FE/07/2021